Menu

Vedtægter

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Gylling Sport & Idræt, og har hjemsted i Odder Kommune.

Foreningens binavne er Gylling Boldklub, Gylling Gymnastik, Gylling Badmintonklub, Gylling eSport, Gylling Motion.

Foreningens formål er at give egnens beboere mulighed for udøvelse af sport og idræt – samt social samvær.

Værdierne er: Tryghed, Nærhed & Sammenhold

Foreningens arbejde beror på frivillige og medlemmers lyst og engagement til drift af foreningens aktiviteter.


§ 2 Lokaler og anlæg

Foreningens virksomhed gennemføres i lokaler og anlæg beliggende i Odder Kommune, der lejes eller stilles til rådighed af Odder kommune eller private aktører.


§ 3 Driften

Foreningens drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, tilskud, overskud fra arrangementer, samt fonds- og sponsorstøtte.

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue.

Der påhviler ikke foreningens eller bestyrelsens medlemmer personlig hæftelse.


§ 4 Regnskabsåret

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


§ 5 Daglig ledelse og tegningsret

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, samt en suppleant. Formanden, næstformanden og kassereren skal være over 18 år.

​Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, dog således at halvdelen er på valg hvert år. (Formand og suppleant) (Næstformand og kasserer)

Alle afdelinger i Gylling Sport & Idræt skal nedsætte et udvalg og en udvalgsformand. Udvalgsformanden må deltage i foreningens ledelse på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. Udvalgsformændene vælges demokratisk i mellem udvalgsdeltagere ved almindelig afstemning. Udvalgsformænd vælges for et år af gangen. Udvalgsformændene skal vælges senest 14 dage efter ordinær generalforsamling.

Ved afstemninger med stemmelighed i bestyrelsen og udvalgsformænd, gælder formand, næstformand og kassererens stemmer for to.


§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der afholdes generalforsamling hvert år i første kvartal. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsen/Formanden aflægger beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

6. Valg af revisor samt suppleant for denne

7. Evt.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

Bestyrelsen sammensætter sig selv. Dog vælges formand af generalforsamlingen.

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret. For medlemmer under 15 år overdrages stemmeretten til en forældre/værge. Hver fremmødt har kun én stemme.

Der kan, til en hver tid, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis denne findes nødvendigt af bestyrelsen eller hvis mindst 15 medlemmer fremsætter begæring herom.


§ 7 Optagelse af medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages alle med interesse for sport og idræt.

Ethvert medlem kan ekskluderes, hvis der er restance i medlemskontingentet på mere end tre måneder, eller hvis medlemmet opfører sig på en sådan måde, at foreningens virksomhed skades.


§ 8 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.


§ 9 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

Procedure i øvrigt i henhold til § 6.

Ved foreningens opløsning skal eventuel formue anvendes til fordel for børn og unge i Gylling – nærmere bestemt på generalforsamlingen i forbindelse med opløsningen. Formuen kan under ingen omstændigheder tilfalde enkelt.